Học sau Đại học tại Hoa Kỳ

Caucasian-College-Student-Female2

Là trường colleges hoặc universities cấp bằng cử nhân, thạc sỹ và các chứng chỉ sau đại học. Phần lớn các trường này đều chấp nhận tín chỉ chuyển tiếp từ các trường cao đẳng cộng đồng. Những trường này thường có nhiều khoa hoặc phân viện chuyên môn như : school of medicine, pharmacy, business administraion… (khoa y, khoa dược hoặc khoa quản trị kinh doanh). Mỗi bang có một hoặc một số trường đại học bang (state) và nhiều trường đại học tư thục